hét platform voor crowdfunding in de creatieve sector

Posts tagged ‘donateurs’

Donateursenquête 2014 / 2015

Eerder dit jaar heeft voordekunst de jaarlijkse donateurs enquête uitgevoerd. Dit keer hebben we het niet helemaal zelf gedaan, maar hebben we de hulp ingeroepen van Ruigrok | Netpanel. In samenwerking met hen hebben we onze vragenlijst geperfectioneerd en hebben we tevens een steekproef kunnen nemen uit het Algemeen Nederlands Publiek, dus mensen die voordekunst niet persé kennen.

De enquête is gehouden onder drie verschillende groepen: éénmalige donateurs, terugkerende donateurs (donateurs die twee of meer keer hebben bijgedragen aan projecten) en dus een steekproef onder het Algemeen Nederlands Publiek (in het vervolg ‘de Nederlanders’ of ‘het Nederlandse publiek’).

De vragenlijst was er op gericht om te achterhalen wat motivaties zijn van donateurs om te geven, hoe voordekunst de diensten richting donateurs kan verbeteren en tevens was het bedoeld om wat demografische gegevens te achterhalen. De vragenlijst onder het Nederlandse publiek was er met name voor bedoeld om te onderzoeken of er nog mogelijkheden zijn nieuwe doelgroepen aan te spreken en vooral hoe dit te doen.

De datacollectie heeft plaatsgevonden tussen 28 april en en 10 mei 2015. In totaal hebben 440 donateurs en 575 Nederlanders de vragenlijst volledig ingevuld. Onder de respondenten zijn drie prijzen verloot, een donatie naar keuze aan een van de lopende projecten op voordekunst.nl. De winnaars zijn:

Irene Hemelaar, zij deed een donatie aan Doneer taart voor de Appeltaartconcerten met de volgende motivatie:
Zelf verzorg ik met mijn Duo Wilde Orchidee al zo’n 15 jaar optredens in verpleeg- en verzorgingshuizen en weet dus uit ervaring hoeveel vreugde dit de mensen brengt en hoezeer ernaar wordt uitgekeken. Wij brengen Nederlandstalige liedjes, lichte muziek, uit de periode 1930-’80. Ik waardeer dit mooie (en lekkere) initiatief om juist klassieke muziek op professioneel niveau naar de mensen toe te brengen.
Winnaar nummer 2 is Robin Block, hij doneerde aan Andert de Neanderthaler en derde winnaar Calle de Hoog deed een donatie aan het project De Haagse Norm: ik ben erg gecharmeerd door de fascinatie van deze twee kunstenaars, die erg goed aansluit op mijn eigen fascinatie voor imperfectie in menselijke ‘oplossingen’

Donateur  Gerben van Heijningen

Resultaten

Allereerst de bestaande donateurs.

Wat opvalt is dat de meeste eenmalige donateurs geven aan makers en / of instellingen die ze al kennen. Dit is voor hen de belangrijkste motivatie. Hierop volgen ‘met mijn donatie kon ik dit project tot een succes maken’ en ‘ik vind het project inhoudelijk goed’. Bij terugkerende donateurs ligt dit iets anders. Bij hen is de inhoud van het project de belangrijkste motivatie om te geven. Het kennen van de maker speelt nog wel een rol, maar deze is minder doorslaggevend.

Opvallend is het dat de tegenprestaties slecht voor 19% van de terugkerende donateurs een doorslaggevende rol heeft gespeeld. Donateurs geven op voordekunst dus echt aan personen / makers. Het product of de tegenprestatie die zij ervoor krijgen is van ondergeschikt belang.

Donateurs komen momenteel niet vaak terug naar de website van voordekunst. Als ze dit doen, zo’n 23% komt een enkele keer per maand, dan is dit om te zoeken naar projecten (46%) of om de status van een project te bekijken (49%). De meerderheid geeft aan niet echt redenen te hebben om terug te keren naar voordekunst.nl.

34% van de ondervraagde donateurs geeft aan vaker door voordekunst op de hoogte gebracht te willen worden van interessante projecten. 21% geeft zelfs aan actief geadviseerd te willen worden door voordekunst.

Donateurs gebruiken verschillende bronnen om op de hoogte te blijven van de actualiteit (gemiddeld vijf). Hieronder veel landelijke dagbladen (eenmalige donateurs 67% en terugkerende donateurs 73%), maar ook online kranten en nieuwssites (respectievelijk 63% en 79%), landelijke televisie (80% en 71%) en social media (52% en 68%). Ruim tweevijfde van de donateurs heeft een bovenmodaal inkomen.

Op de vraag hoe donateurs het vinden dat sommige partners van voordekunst actief bijdragen aan projecten, is de mening van donateurs overwegend (zeer) positief. Driekwart tot vier vijfde juicht dit van harte toe (positief tot zeer positief), 12 tot 19% is neutraal en slechts 2% is hierover negatief.

Onze partners Amsterdams Fonds voor de Kunst, VSBfonds en vanaf 1 juli ook Fonds 1818, Stichting DOEN en Provincie Limburg, dragen actief bij aan projecten. Ze matchen een deel van bijdragen van het publiek om op die manier de crowdfunding campagne een extra boost te geven en het doneren te stimuleren.  

Donateur Anna Groot

Dan het Algemeen Nederlands Publiek (ANP):

Hier is nog veel winst te behalen, bijvoorbeeld op het gebied van naamsbekendheid. Slechts 5% van de Nederlanders kent voordekunst bij naam, terwijl 16% aangeeft Kickstarter van naam te kennen. 51% van het ANP geeft aan niet aan kunst en cultuur te geven, 49% dus wel, waarvan 69% aangeeft dit via de Postcode Loterij te doen. Dit is opmerkelijk, want de Postcode Loterij is geen cultuurloterij. De Bankgiroloterij is dit wel en daar speelt 20% van de Nederlanders¡ die aan cultuur geeft mee.

82% van de Nederlanders geeft weleens aan een goed doel, vooral via collectes (57%). Van de Nederlanders die aan cultuur geven, ligt het percentage dat weleens bijdraagt aan een goed doel een stuk hoger (96% versus 68%).Opvallend verschil met de donateurs op voordekunst en het Nederlands publiek dat aangeeft te geven aan kunst en cultuur: waar de donateurs van voordekunst veel gebruik maken van social media en via landelijke dagbladen en televisie op de hoogte blijven van actualiteiten, maken Nederlanders veel minder gebruik van social media en blijft men via lokale kanalen op de hoogte.

36% van de Nederlanders staat positief ten opzichte van crowdfunding voor kunst en cultuur en 11% van de Nederlanders geeft aan waarschijnlijk tot zeer waarschijnlijk op deze manier bij te gaan dragen. Doorslaggevende factoren hierbij zijn aansprekende projecten (62%) en een betrouwbaar platform (30%).

En nu?

We hebben, naar aanleiding van deze enquête inmiddels al een eerste strategische sessie gehad. We willen in ieder geval in gaan zetten op het vullen van onze database met de interesses van de huidige gebruikers van voordekunst zodat we hen nog beter kunnen bedienen. Dit is een van de belangrijkste tips die we hebben gekregen. Natuurlijk zoeken we ook actief naar stakeholders en netwerkpartners in het veld die voordekunst nog meer naamsbekendheid kunnen geven. De focus komt de komende tijd te liggen op kwaliteit; onze dienstverlening voor de huidige gebruikers vergroten en optimaliseren, zodat we ons daarna kunnen focussen op het bereiken van nog meer nieuwe donateurs.

Deze donateursenquête kwam tot stand met dank aan Ruigrok | Netpanel.

Voor vragen en opmerkingen: Roy Cremers, roy@voordekunst.nl

4 miljoen!

4 miljoen

 

 

 

 

 

Het voelt een beetje als jarig zijn, zo’n nieuwe mijlpaal. Onze vierde verjaardag vieren we echter pas op 4 november dit jaar. Vandaag vieren we dat we € 4.000.000,- aan donaties hebben binnengehaald. Voor de kunst. 39.602 donateurs hebben dit mede mogelijk gemaakt. Er zijn 688 projecten mee gefinancierd en er lopen momenteel 85 projecten waarvan de financiering ook voor een deel al in dit mooie bedrag is opgenomen. Dank aan iedereen die bijgedragen heeft aan dit succes, proost!

Donateursenquête 2013

In februari hebben we onze jaarlijkse donateursenquête weer verstuurd naar donateurs die in 2013 hebben bijgedragen aan één of meerdere projecten op voordekunst.nl. De enquête is per mail verstuurd en door 1.975 donateurs ingevuld. In totaal hebben er ruim 21.000 donateurs bijgedragen aan projecten, maar de mail is door 6.258 donateurs geopend. Dit betekent dat bijna 30% van de ontvangers de moeite heeft genomen om de enquête in te vullen. Erg fijn! Voor de volgende enquête gaan wij een andere manier van afnemen bedenken, zodat wat meer donateurs in ieder geval met de enquête in aanraking komen.

De resultaten

80% van de respondenten gaf aan in 2013 één project te hebben ondersteund. 15% heeft twee projecten ondersteund, 3% drie projecten en 2% meer dan 3 projecten. Wat wordt het meest aangegeven om  een project te ondersteunen?

1. ik ken de projecthouder (30%)
2. het gaat me niet om het project, ik wil deze maker / projecthouder ondersteunen (15%)
3. ik vind het project inhoudelijk goed (13%)

Bij bovenstaande vraag was het slechts mogelijk één antwoord te geven, de volgende vraag was een waarderingsschaal. Hier zien we een iets andere uitkomst. Voor de meeste respondenten scoort hier ‘ik vind het project inhoudelijk goed’ het hoogst (3.32 op schaal tot 4), gevolgd door ‘het gaat me niet om het project, ik wil de projecthouder / maker ondersteunen’ (2.91), ‘het is een sympathiek project’ (2.90), ‘ik ken de projecthouder’ (2.86) en ‘het project heeft nog maar een klein steuntje in de rug nodig’ (2.67). Wanneer een project dus richting de 100% gaat, motiveert dit donateurs ook om alsnog een bijdrage te doen, meer dan wanneer er nog een aanzienlijk deel van de financiering bijeengehaald moet worden.
Image

Van de donateurs geeft 8% aan na het doen van een donatie nooit weer wat te hebben vernomen van de projecthouder. Gelukkig heeft de overgrote meerderheid dit wel.

64% van de respondenten wordt zelfs na de campagne nog geregeld op de hoogte gehouden, 4% geeft trouwens aan dat dit van hen eigenlijk niet hoeft.

Ook stelden we de vraag of donateurs die dit keer geld hebben bijgedragen, een volgende keer op een andere manier zouden willen bijdragen. 39% antwoordde hierop positief. De meest genoemde antwoorden waren tijd, kennis of netwerk.

40% van de donateurs geeft aan, voor voordekunst niet eerder bij te hebben gedragen aan kunst en cultuur. Voor hen was voordekunst dus een eerste kennismaking met het geven. We hopen natuurlijk van harte dat het geven via voordekunst naar meer heeft gesmaakt. Over het algemeen waren de respondenten positief over voordekunst. Naast enkele tienen (hoera!) en zelfs een paar enen (boehoe!) scoorden we gemiddeld een 7,7. Ruim voldoende dus, bijna goed, daar werken we aan voor volgend jaar!

Oja, waar komen onze donateurs vandaan?

 

Herkomst donateurs

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het is goed om te zien dat er vanuit  de provincies en regio’s waar we partnerships hebben, ook de meeste donateurs komen. Uit Noord-Holland komt 28,8% van de respondenten, 20,6% uit Zuid-Holland, 10,8% komt uit Utrecht en 10,4% uit Gelderland. Uit Brabant komt 8,8% van de respondenten. Aankomende tijd zullen we ons inspannen om ook het aantal donateurs (en projecten) uit Zeeland, Drenthe en Flevoland en Limburg te laten stijgen.

Opvallend is het dat er dit jaar meer opmerkingen zijn geplaatst bij de lengte van de enquête. Hoewel er slechts één vraag is toegevoegd aan de enquête van vorig jaar, hebben veel meer mensen ons laten weten dat de enquête aan de (te) lange kant was. Hier gaan we rekening mee houden voor een volgende keer. Verder kwam naar voren dat donateurs prijs stellen op een nieuwsbrief gericht op projecten. Hiermee starten we vanaf deze maand.

We willen in ieder geval alle donateurs bedanken die de moeite hebben genomen de enquête in te vullen. Hiermee kunnen wij in ieder geval weer een ‘slag’ slaan!

2013 meest succesvolle jaar voor voordekunst.nl

voordekunst, de eerste en meest succesvolle crowdfunding website voor kunst- en culturele projecten in Nederland heeft 2013 succesvol afgesloten. In totaal hebben vorig jaar 341 projecten hun financiering succesvol weten te behalen via voordekunst.nl, er zijn 23.759 donaties gedaan en gezamenlijk is er € 1.888.833,- bijeen gehaald. 

2013 was hiermee het meest succesvolle jaar in het nog prille bestaan van voordekunst. Roy Cremers, initiatiefnemer van voordekunst.nl: waar in 2011 het fenomeen crowdfunding nog echt vorm moest krijgen, stond in 2012 de inbedding van Stichting voordekunst centraal.  Afgelopen jaar hebben we besteed aan het verder op orde krijgen van de interne organisatie en het bepalen van een meerjaren beleid. Want wat is de meerwaarde van een platform als voordekunst wanneer het steeds makkelijke wordt zelf te werven? Wij zien een meerwaarde in het netwerk van voordekunst. Er hebben afgelopen jaar ruim 21.000 donateurs bijgedragen, er hebben inmiddels meer dan 800 projecten op voordekunst.nl gestaan en we werken dit jaar samen met 13 partners. Deze verschillende netwerken willen we actiever met elkaar verbinden (én met elkaar in verbinding houden) om op die manier de relatie tussen makers en hun publiek verder te faciliteren. 

De cijfers:

2013
Aantal donaties: 23.759
Aantal donateurs: 21.113
Behaalde bedrag: € 1.888.833
Aantal projecten live: 538
Aantal projecten succesvol: 341
Aantal projecten niet succesvol: 103
Aantal nog lopende projecten 31/12: 94

Bezoeken voordekunst.nl: 865.533
Unieke bezoekers voordekunst.nl: 434.811

Stichting voordekunst heeft in 2013 de volgende partners: Amsterdams Fonds voor de Kunst (founding partner), brabants kenniscentrum kunst en cultuur (bkkc), Fonds 1818, Kunstraad Groningen, Provincie Overijssel, Provincie Utrecht (utrecht voor cultuur), Mondriaan Fonds, Boekensteun.be en Deloitte. Nieuwe partners in 2013 zijn: Stimuleringsfonds voor Creatieve Industrie, VSB Fonds, Keunstwurk Fryslân en Provincie Gelderland.

Donateurs enquête 2012

In januari hebben we alle donateurs die in 2012 hebben bijgedragen aan één of meerdere projecten op voordekunst.nl uitgenodigd om deel te nemen aan een enquête. We hebben deze uitnodiging naar 9.913 verstuurd waarvan 2.112 mensen aan de enquête zijn begonnen en 1.761 mensen de enquête helemaal hebben ingevuld.

We hebben donateurs gevraagd om aan te geven of ze in 2012 aan één of meerdere projecten hebben bijgedragen. Ruim 83% heeft één project ondersteund, 12% twee projecten, en 5% dus drie of meer projecten.

BIJ 1 DONATIE

Top 5 motivaties om bij te dragen
1. ik ken de projecthouder (40%)
2. ik vind het project inhoudelijk goed (15%)
3. sympathiek project (11%)
4. deze kunst moet gemaakt worden (9%)
5. anders (9%)

Ik vind het project inhoudelijk goed wordt echter als algemene reden gegeven om te geven via voordekunst / crowdfunding. Het doen van bijdragen door vrienden en bekenden wordt door de meeste donateurs als onbelangrijk ervaren.

7% van donateurs (104) heeft van projecthouder niets meer vernomen na het doen van een donatie. Overgrote meerderheid wel.

87% van donateurs is tevreden over de informatievoorziening rond het doen van een donatie. 5% geeft aan dat ze meer van de projecthouder hadden willen horen, 3% van donateurs had meer van voordekunst willen vernemen.

Over het algemeen wordt duidelijk dat donateurs graag, maar met mate, op de hoogte gehouden willen worden. In sommige gevallen wordt aangegeven dat een bedankje wel fijn zou zijn… Dit gebeurt dus nog niet altijd. Vanuit voordekunst dragen we na de looptijd van het project de gegevens over aan de projecthouder. Hij/zij is vervolgens verantwoordelijk voor het contact met de donateurs. Hoewel de meeste donateurs aangeven tevreden te zijn, vinden we het vanuit voordekunst wel van belang dat donateurs betrokken blijven. We zullen hier dit jaar zelf een aantal acties voor opzetten.

BIJ 2 OF MEER DONATIES

Top 5 motivaties om bij te dragen
1. ik ken de projecthouder (32%)
2. ik vind het project inhoudelijk goed (22%)
3. anders (15%)
4. deze kunst moet gemaakt worden (12%)
5. sympathiek project (8%)

Ik vind het project inhoudelijk goed wordt echter als algemene reden gegeven om te geven via voordekunst / crowdfunding. Het doen van bijdragen door vrienden en bekenden wordt ook hier door de meeste donateurs als onbelangrijk ervaren.

5% van terugkerende donateurs (15) heeft van projecthouder niets meer vernomen na het doen van een donatie. Overgrote meerderheid wel.

86% van terugkerende donateurs is tevreden over de informatievoorziening rond het doen van een donatie. 3,7% geeft aan dat ze meer van de projecthouder hadden willen horen, 0,7% van donateurs had meer van voordekunst willen vernemen.

ALGEMEEN

47% van de donateurs geeft aan niet eerder aan kunstprojecten te hebben bijgedragen. Van de 53% die wel eerder heeft bijgedragen geeft 23% aan direct een kunstenaar of instelling te steunen, 22% steunt kunst door deelname aan de Postcode Loterij en 8% heeft via een andere crowdfunding website aan kunstprojecten bijgedragen.

Van de donateurs is 67% niet werkzaam in culturele sector.

We hebben donateurs nog gevraagd om een mening te geven over mogelijke verbeterpunten voor voordekunst.

Wat voor doorontwikkelingen scoren het beste?
1. nieuwsbrief op maat
2. voordekunst cadeau kunnen doen
3. meer advies over fiscale mogelijkheden

Hoe nu verder? We hebben in ieder geval een beter beeld gekregen van onze donateurs en wat ze van voordekunst verwachten. In ieder geval hebben we teruggekoppeld gekregen dat de transactiefee door veel donateurs als drempel wordt ervaren. We hebben er daarom voor gekozen om de fee achteraf te verrekenen met projecthouders.

Verder onderzoeken we de mogelijkheid om een wallet te implementeren waardoor het krijgen en geven van tegoed op voordekunst mogelijk wordt en zullen we ons vanuit voordekunst in 2013 meer richten op donateurs; de afgelopen twee jaar lag onze focus op de begeleiding van projecten / projecthouders. Inmiddels hebben er ruim 16.000 donateurs bijgedragen aan projecten. Een deel van deze donateurs draagt eenmalig bij, maar sommige donateurs willen vaker projecten ondersteunen. Vanuit voordekunst zullen we deze donateurs beter in kaart brengen om er op die manier voor te zorgen dat zij vaker terug zullen komen.

Met onze online partner info.nl bekijken we momenteel welke stappen we dit jaar nog meer gaan zetten om voordekunst verder te optimaliseren.

Tagwolk